بایگانی دسته: سخنرانی

سخنرانی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ۲

قسمت اول

سخنرانی در باره ی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف
سخنرانی در باره ی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف
سخنرانی در باره ی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف
سخنرانی در باره ی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف
سخنرانی در باره ی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف
سخنرانی در باره ی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

صوتی اولین نشست فرهنگی موعود امم منجی عالم

صوتی اولین نشست فرهنگی موعود امم منجی عالم

فایل های صوتی اولین نشست فرهنگی موعود امم منجی عالم

موضوع: فرهنگ یعنی انتظار
سخنران: استاد محمدمهدی قائمی
دومین نشست فرهنگی موعود امم، منجی عالم با موضوع آیا ظهور نزدیک است؟

سخنرانی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

قسمت اول

امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف
امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف
امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف
امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف
امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف
امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف